ჰიდროპონიკა, მიწის მითვისება

ჰიდროპონიკა

პირველადი აღმოჩენიდან, რომ მცენარე წყალში ხსნადი ნივთიერებების წყალობით შეიწოვს, ნებისმიერი ტექნიკა, რომლითაც ეს მდგომარეობა ხვდება, ჰიდროპონიკის განმარტებაში შედის. (აეროპონია, ახალი კულტივირების სისტემა, მცურავი ფესვი, სუბსტრატის კულტურები და ა.შ.). რასაკვირველია, ამ პირობას ადვილად შეეძლება წინააღმდეგი, რადგან, ბუნებრივია, ის ასევე არის, თუ როგორ მცენარე კვებავს ტრადიციულ მოსავალზე მიწაზე ან ორგანულ მოსავალზე, თუმცა, ფუნდამენტური განსხვავებაა მცენარეთა კვების კონტროლთან დაკავშირებით. რომ ნებისმიერ მოსავალზე, რომელიც ნიადაგზეა დამოკიდებული, კვების კონტროლი პრაქტიკულად შეუძლებელია.

ამრიგად, ჰიდროპონიკის ერთ – ერთი ფუნდამენტური ნაგებობა არის კონტროლის უნარი, და კვლევების თანახმად, იგი არა მხოლოდ მცენარის მკვებავ კონტროლს წარმოადგენს, არამედ ისეთ ვარიანტებზე კონტროლიცაა, როგორიცაა სიკაშკაშე, აერაცია, CO2 დონე. შედარებით ტენიანობა, შესაძლებელია გამოვიკვლიოთ ტემპერატურის გავლენა მცენარის ფესვზე, პრობლემები, რომლებიც ძლივს შესამჩნევია კულტივირების სხვა მეთოდებში.

ჰიდროპონიკა არის მცენარეების მინერალური ხსნარებით გაშენების მეთოდი სოფლის მეურნეობის ნიადაგის ნაცვლად. სინამდვილეში, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის ალტერნატივა, რომელიც ადაპტირდება ნებისმიერი სივრცისთვის, ან ინვესტიცია, ეს შეიძლება გაკეთდეს სახლში ან ფართომასშტაბიან დონეზე, ეს არის ინტენსიური გზა მცირე სივრცეში დაბინძურებისგან თავისუფალი ბოსტნეულის წარმოების, მაღალი საკვები ღირებულების, და ა.შ. გარდა ეკონომიკური, ასევე არის საშუალება ეკოლოგიური და თვით შენარჩუნების პროდუქტებისთვის.

გეპატიჟებით შეისწავლონ ჩვენი საიტი.

შენიშვნა: ვიდეო ხელმისაწვდომია მხოლოდ www.hidroponia.org.mx ესპანური ვერსიით.

hidrop’onik’a

p’irveladi aghmochenidan, rom mtsenare ts’q’alshi khsnadi nivtierebebis ts’q’alobit sheits’ovs, nebismieri t’eknik’a, romlitats es mdgomareoba khvdeba, hidrop’onik’is ganmart’ebashi shedis. (aerop’onia, akhali k’ult’ivirebis sist’ema, mtsuravi pesvi, subst’rat’is k’ult’urebi da a.sh.). rasak’virvelia, am p’irobas advilad sheedzleba ts’inaaghmdegi, radgan, bunebrivia, is aseve aris, tu rogor mtsenare k’vebavs t’raditsiul mosavalze mits’aze an organul mosavalze, tumtsa, pundament’uri ganskhvavebaa mtsenareta k’vebis k’ont’roltan dak’avshirebit. rom nebismier mosavalze, romelits niadagzea damok’idebuli, k’vebis k’ont’roli p’rakt’ik’ulad sheudzlebelia.

amrigad, hidrop’onik’is ert – erti pundament’uri nageboba aris k’ont’rolis unari, da k’vlevebis tanakhmad, igi ara mkholod mtsenaris mk’vebav k’ont’rols ts’armoadgens, aramed iset variant’ebze k’ont’rolitsaa, rogoritsaa sik’ashk’ashe, aeratsia, CO2 done. shedarebit t’enianoba, shesadzlebelia gamovik’vliot t’emp’erat’uris gavlena mtsenaris pesvze, p’roblemebi, romlebits dzlivs shesamchnevia k’ult’ivirebis skhva metodebshi.

hidrop’onik’a aris mtsenareebis mineraluri khsnarebit gashenebis metodi soplis meurneobis niadagis natsvlad. sinamdvileshi, es gatsilebit met’ia, es aris alt’ernat’iva, romelits adap’t’irdeba nebismieri sivrtsistvis, an invest’itsia, es sheidzleba gak’etdes sakhlshi an partomassht’abian doneze, es aris int’ensiuri gza mtsire sivrtseshi dabindzurebisgan tavisupali bost’neulis ts’armoebis, maghali sak’vebi ghirebulebis, da a.sh. garda ek’onomik’uri, aseve aris sashualeba ek’ologiuri da tvit shenarchunebis p’rodukt’ebistvis.

gep’at’izhebit sheists’avlon chveni sait’i.

shenishvna: video khelmisats’vdomia mkholod www.hidroponia.org.mx esp’anuri versiit.